งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เอกสารงานงานพัฒนาหลังสูตรการเรียนการสอน

แบบฟอร์ม PLC (ว.PA)

PLC1แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ .pdf .word

PLC2ประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC .pdf .word

PLC3บันทึกสรุปผลPLCประจำสัปดาห์ .pdf .word

PLC4รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ .pdf .word

PLC5บันทึกข้อความส่งรายงานผล PLC .pdf .word

แบบฟอร์มรายงานการสอนและแผนการสอน

ปกแผนการสอนอย่างย่อ .pdf .word

แผนการสอนอย่างย่อ .pdf .word

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ .pdf .word

รายงานการสอนประจำสัปดาห์(On-Line) .pdf .word

รายงานการสอนประจำสัปดาห์(On-Site) .pdf .word