ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เอกสารงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา

  • ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาและประกอบธุรกิจ

          รายงานข้อมูล Bic Nawamin ปี 2565           

          รายงานข้อมูล Bic Nawamin ปี 2564

           รายงานข้อมูล Bic Nawamin ปี 2563

           ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา 2565

           ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา 2564

           ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา 2563

           ข้อมูลเจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 2565

           ข้อมูลเจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 2564

           ข้อมูลเจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 2563

  • ผลิตภัณฑ์บ่มเพาะ

           จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ่มเพาะ  ระบบล็อกเกอร์กล่องจดหมายอัจฉริยะ

            เครื่องวัดค่า PH อัจฉริยะสำหรับฟาร์ม

            จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ่มเพาะ 

            เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

  • แหล่งเรียนรู้การจัดทำธุรกิจ

             ประชาสัมพันธ์อบรมแผนธุรกิจ 2565             

             ประชาสัมพันธ์อบรมแผนธุรกิจ 2564

             ประชาสัมพันธ์อบรมแผนธุรกิจ 2563

             ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 2565

             ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 2564

             ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 2563

  • ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

       เผยแพร่การดำเนินงานของธุรกิจ2565      

       เผยแพร่การดำเนินงานของธุรกิจ2564

       รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เ้รียนด้านการอบรม 2565

        รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เ้รียนด้านการอบรม 2564

        รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา 2563