ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

เอกสารงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา

  • ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาและประกอบธุรกิจ 2563

                 รายงานข้อมูล Bic Nawamin ปี 2563

                 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา

                 ข้อมูลเจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน

  • ผลิตภัณฑ์บ่มเพาะ

                 จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ่มเพาะ

                 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

  • แหล่งเรียนรู้การจัดทำธุรกิจ

                 ประชาสัมพันธ์อบรมแผนธุรกิจ

                 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้

  • ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563

                 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เ้รียนด้านการอบรม

                รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดู