ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ Programmable Controller (PLC) (ครั้งที่ 2) (7 เม.ย. 2565)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ Programmable Controller (PLC) (30 มี.ค. 2565)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ Programmable Controller (PLC) สู่ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 2565)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ Programmable Controller (PLC) สู่ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มี.ค. 2565)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ฯ (15 ก.พ. 2565)

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ Programmable Controller (PLC) สู่ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) (10 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 w.ย. 2564)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 w.ย. 2564)

เรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจ (ครั้งที่ 2) (10 พ.ย. 2564)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 w.ย. 2564)

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ต.ค. 2564)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจ (14 ต.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ (28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานี สั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6 D Mouse แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ (20 ก.ย. 2564)

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ (17 ก.ย. 2564)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน lloT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6 D Mouse แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 8 ก.ย. 2564 )

ร่างประกาศ ครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ (2 ก.ย.2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse จำนวน 1 ชุด (1 ก.ย.2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (19 ส.ค.2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจ (19 ส.ค.2564)