เรื่อง กยศ. แบบ DSL ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ทุกชั้นปี

หลักฐานที่ใช้ยื่นการกู้ยืมเงินกยศ. ภาคเรียนที่ 1 /2564ส่งงานแนะแนวฯ วท.นศ. ดังนี้

1.  รับแบบฟอร์มคำขอกู้จากงานแนะแนวฯ  หรือพิมพ์หน้าเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  ชุด

2.  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ

3.  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของบิดา จำนวน   1  ฉบับ

4.  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของมารดา  จำนวน   1  ฉบับ

5.  สำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียน จำนวน   1  ฉบับ

6.  สำเนาบัตรประชาชน  ของบิดา จำนวน   1  ฉบับ

7.  สำเนาบัตรประชาชน  ของมารดา จำนวน   1  ฉบับ

8.  สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน   1  ฉบับ

9.  หนังสือรับรองรายได้ แบบ 102 ให้แนบสำเนาบัตรผู้รับรองรายได้ เช่น ข้าราชการ  หรือสำหนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน,  กำนัน  หากเป็นตำรวจ, ทหาร  ต้องมียศพันตรีขึ้นไป    จำนวน  1  ฉบับ 

10. รายได้ของผู้ปกครอง  ไม่เกิน  360,000  บาทต่อปี ถึงจะกู้ได้

ส่งงานแนะแนวฯ ตั้งแต่บัดนี้ –   25  มิถุนายน  2564 

ขั้นตอนยื่นกู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาเริ่มกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้นหรือเปลี่ยนสถานศึกษา ปวส.1

ขั้นตอนยื่นกู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษา (กดดู)

แบบคำขอกู้ยืมเงินปี64 (ดาวน์โหลด)

กยศ.-103-หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กดดู / ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์ม-102-หนังสือรับรองรายได้ผู้ค้ำประกัน (กดดู / ดาวน์โหลด)

หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (กดดู / ดาวน์โหลด)