Category: ข่าวนักเรียน – นักศึกษา

ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ รับจากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควตาเรียนดี รับจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม »
ไม่มีโพสต์