ประกาศเสนอราคาเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม