Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจาปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ไม่มีโพสต์