ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจำปีการศึกษา 2565