Day: มีนาคม 14, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจาปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับเกลี่ยนักเรียนที่สอบไม่ติดอันดับในสาขาวิชา และสาขางานที่ตนเองต้องการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภททั่วไป ประจาปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »