ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรอบทั่วไป รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจาปีการศึกษา 2565