ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตาเรียนดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับจากนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 1
รับจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช