ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ และการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565