ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประเภทโควตาเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567