ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ. 02 ออนไลน์และการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564