กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ / แนวปฏิบัติการฝึกงาน/ ฝึกอาชีพ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564