การรับเกลี่ยนักเรียนที่สอบไม่ติดอันดับในสาขาวิชา และสาขางานที่ตนเองต้องการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภททั่วไป ประจาปีการศึกษา 2565