ใบสำคัญรับเงิน ค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับชั้น ปวช. ปวส.1 – 2 และระดับปริญญาตรี ปี 1