แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 8 – สัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565)