ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมในงานเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเทมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)