ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(25 เม.ย.66)