รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564