ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะ อาชีพของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566​