ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)