ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)