ประกาศ ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565