ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(27 ต.ค. 65)