ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาเรียนดี จากนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช