ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาเรียนดี จากนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)