ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเท่านั้น)