ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ Programmable Controller