ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6 มิ.ย. 66)