ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาขยายพื้นที่ศูนย์อาหาร และปรับปรุงห้องน้ำ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช