ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2567