ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควตาเรียนดี รับจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ ประจำปีการศึกษา 2567