ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ รับจากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา 2567