ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564