ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทโควตาเรียนดี รับจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2567