ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566