ประกาศนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน