ประกาศการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประเภท โควตาเรียนดี รับจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2567