ประกาศการยื่นเสนอราคาเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2)