ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)