คู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์เรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564

การใช้งาน
หน้าเว็บเรียนออนไลน์
คลิกที่นี่
การใช้งาน
Google Classroom
คลิกที่นี่
การใช้งาน
Google Workspace ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่
การใช้งาน
ศธ.02
คลิกที่นี่
การใช้งาน
Google Meet
คลิกที่นี่
การใช้งาน
Zoom
คลิกที่นี่
Previous
Next

คำถามยอดนิยม FAQ

หากท่านเข้าห้องเรียน Classroom ไม่ได้แล้วมีข้อความดังกล่าวขึ้น ให้ทำดังนี้
หากท่านใช้ @tnk.ac.th คือ รหัสประจำตัวของท่าน@tnk.ac.th ให้ทำการย้ายมาใช้ @gmail.com แทน
หากท่านใช้ @gmail.com ให้ทำการย้ายมาใช้ @tnk.ac.th แทน

ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนโดยหลัก ๆ แล้วโปรแกรมที่ใช้งานมีดังนี้ 

  1. Google Meet
  2. Zoom
  3. Line

สามารถสอบถามวิธีแก้ไขปัญหาได้ที่เรียนออนไลน์ มุมขวาล่างที่เป็น Icon Messenger และ Facebook เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.นศ.