ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02 และการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน