กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565