กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565