การรับเงิน ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน (ปวช.1,2,3)