การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการรับเงินค่าอุ

ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

เอกสารแนบ กรณี โอนเงินเข้าบัญชี

เอกสารแนบ กรณี ขอรับเงินสด

ขี้แจง : นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 – 3
การส่งหลักฐานรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน..2/64

  1. ให้ส่งหลักฐานการรับเงินที่..ครูที่ปรึกษา
    1.1 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
    1.2 เอกสารประกอบการรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
    เอกสารแนบ 1 โอนเงิน หรือ เอกสารแนบ 2 (รับเงินสด)
  1. ครูที่ปรึกษา รวบรวมส่ง งานการเงินภายใน
    วันที่ 14 มกราคม 2565