การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ม.3 และ ม.6 สำหรับสถานศึกษา )