Author: poyzaa poyzaa

ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประเภท โควตาเรียนดี รับจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประเภทโควตาเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม »

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »
ไม่มีโพสต์