เรียนออนไลน์

* นักเรียน – นักศึกษา เข้าห้องเรียนโดยการหาแผนกวิชาของท่าน และ เลือกครูผู้สอน ด้านล่างนี้


แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลังและการจัดการพลังงาน

ครูณรงค์ ยุทธิวัฒน์

ครูจิรพัฒน์ ลิ่มทอง

ครูชวนชม ลิ่มทอง

ครูพจนาฎ สุวรรณมณี

ครูปลวัชร เต่งภู่

ครูสำเริง ศรีสา

ครูพยูร ศรีพร

ครูสุเมธ รัตนะ

ครูภัทร พงศ์กิตติคุณ

ครูรัชชานนท์ เอมเอก

ครูคำรน บุญวงศ์

ครูสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ

ครูราเมศวร์ หิตะวัฒนกุล

ครูอดิสร แซ่เอี้ยว

ครูพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์

ครูอนันต์ สุขเหลือ

ครูปิยนุช ลิ่มพันธ์

ครูอนุชิต รอดตัว

ครูชนิดา วรรณปทุมจินดา

ครูสมพงค์ ราชบำเพิงผล

ครูสามารถ หนูพันธ์

ครูฉัตรชัย ทองแซม

ครูบัญชา แก้วซัง

ครูเอกชัย ชูช่วย

ครูพรรัฐ ทองมี

ครูวสันต์ สุขย้อย

ครูอดิสร แซ่เอี้ยว

ครูพรสุภา เพชรชนะ

ครูธาตรี นิชานนท์

ครูสุวัฒน์ อมรกล

ครูกฤติกา พรหมมาศ

ครูชัยณรงค์ ชัยทอง


แผนกวิชา ยานยนต์

ครูเศวต พันธ์ศรีโรจน์

ครูบุญลือ ยิ่งคำนึง

ครูวัชรินทร์ สิรพัฒนพิพัฒน์

ครูธีรวุธ ผิวจิตร

ครูกิตินันท์ เกสโร

ครูชำนาญ สุขบำเพ็ญ

ครูนพดล จันทร์พร้อย

ครูธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

ครูอดิศักดิ์ ชูเกิด

ครูชัยรงค์ รัตนะ

ครูสมเกียรติ แถมเพ็ชร์

ครูอภินันท์ พรหมณะ

ครูวสันต์ แซ่ฮั่น

ครูอานิสรณ์ คงวัดใหม่

ครูปฏิเวช ทองสงค์

ครูวรวิทย์ หมั่นเพียร

ครูวีรชัย ศรีจำรัส

ครูชนาธิป สุวรรณขันธ์

ครูศิรพงษ์ สายสุวรรณ

ครูมณี ปูทอง

ครูบุญโชติ ชำนาญ

ครูจรัญ ไชยเหล็ก

ครูชัยยันต์ ขวัญเกื้อ

ครูวิมล ชูขันธ์

ครูณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง

ครูสมเดช สุดทองคง

ครูณรงค์ เรืองรักษ์

ครูเกียรติศักดิ์ รสมัย

ครูเอกศักดิ์ สงวนคำ

ครูสัชชา เชาวลิต

ครูชโลธร ศักดิ์มาศ

ครูธเนธ ขวัญแก้ว

ครูพรชัย ผันแปรจิตร


แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ครูสุธีรา  ไชยเสน

ครูอติชาต ทองมะลิ

ครูกฤษ ทัดระเบียบ

ครูสิริพร  ไหมสีเขียว

ครูธนกร สิทธิไชยากุล

ครูสุทธิชัย คีรีเพชร

ครูเจษฎา ศรีทรัพย์

ครูปวรัสมิ์ สาขะญาณ

ครูวทัญญู ไชยเสน

ครูนคร ฤทธิรัตน์

ครูเอกชัย กำลังเกื้อ

ครูณัฐธวัช โสพรรณรัตน์

ครูกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์

ครูสุณิษา ผลอินหอม

ครูสุภาพ สมาคม

ครูทัศพร สมเชื้อ

ครูนันท์กมล ศรณรินทร์


แผนกวิชา ก่อสร้าง

ครูสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์

ครูทินศักดิ์ อินทรจงจิต

ครูนฤมล สวัสดิวงค์

ครูพันธยุทธ พุทธพฤกษ์

ครูอภิสิทธิ์ ทองสุข

ครูท้ามส่อง แซ่เอี้ยว

ครูพิชัย บัวจีน

ครูสุนทร แซ่บ่าง

ครูสุทธิชัย ไตรเมศวร์

ครูชวกร แก้วจำนงค์

ครูปรเมศว์ วิบุลศิลป์

ครูธีระวุฒิ ปรางค์สุรางค์

ครูชนัญชิดา เพชรคง

ครูกิตติพศ แจ่มจันทร์

ครูศุภโชค กุลมลิวัลย์


แผนกวิชา โยธาและสถาปัตยกรรม

ครูอริสา เรืองรักษ์

ครูกานดา สิงขรณ์

ครูศิริชัย ศิลปรัศมี

ครูสิทธา จิตสามารถ

ครูทักษ์ดนัย ก่วนสกุล

ครูยุทธการ เรืองเต็ม

ครูสมชาย ศรีเปาระยะ

ครูอติรัตน์ เพชรฤทธิ์

ครูณิศรา ปรีชาชาญ

ครูโกศิน วงษ์นุรักษ์

ครูธีรภาพ พลพิชัย

ครูกิตติศักดิ์ ขาวนุ้ย

ครูภัทรนันท์ สิทธิฤทธิ์

ครูเศกสันต์ ชอบผล

ครูภัทรกันย์ วงษ์นุรักษ์

ครูกันตศักดิ์ นินทศรีแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน​

ครูอำนาจ ศรีจันบาล

ครูพีระชัย ชัยเล็ก

ครูสุชาติ รัตนสุภา

ครูโกมล ส่งเสริมสกุล

ครูเสฏฐวุฒิ สุดคิด

ครูวีรพงศ์ คงช่วย

ครูยงยุทธ พุ่มทิม

ครูสุรศักดิ์ พฤษภาพ

ครูปิยพงค์ วรรณถนอม

ครูชวลิต ภคภิญโญภาพสกุล

ครูอำนาจ ศรีจันบาล

ครูพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ

ครูมนัส นิระโส

ครูนรากร คงศรี

ครูนิตญา ศรีสวัสดิ์

ครูภัทรพงศ์ คงปราณ

ครูวิระวงศ์ จงไกรจักร


แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ครูศุภรณ์ กาญจนอารี

ครูสุรักษ์ นาวากาญจน์

ครูพงศ์เกษม เรืองช่วย

ครูชำนาญ จันทรมณี

ครูชำนาญ พระภายไชย

ครูทวี พันธ์มาศ


แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ครูชลธิต ขุนดำ

ครูอิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์

ครูปรีชา จำรัสฉาย

ครูนุชเนตร ชูแสง

ครูสุรศักดิ์ อาการส

ครูกชพร วณิชมาศ

ครูปิยทิพย์ อินทรอักษร


แผนกวิชา เมคคาทรอนิกส์

ครูสุรนันท์ กล่อมเกลี้ยง

ครูอุเทน เพ็ชรทอง

ครูปกรณ์ รักฉิม

ครูปัญจนัท คณะนา

ครูเปรมวุฒิ สังข์ขาว


แผนกวิชา เทคนิคพิ้นฐาน​

ครูอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด

ครูวัฒนา คุณชล

ครูกิรติ ส่งเสริมสกุล

ครูอัศวิน เกิดสมบัติ

ครูณุรักษ์ ไพโรจน์

ครูสรพงศ์ ทรัพย์แต่ง

ครูเจษฎา สมทอง

ครูวัชรินทร์ เรืองรักษ์

ครูอัญธิชา หลับจันทร์

ครูสมฤทัย อินทศฤงคาร


แผนกวิชา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์​

ครูสัตยา หัตถิยา


แผนกวิชา สามัญ

ครูพิมพ์สมร บุญฤทธิ์

ครูกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์

ครูเสาวมาตริ์ รัตนา

ครูจิราวรรณ ทองคำดี

ครูกิรณัฐ พุทธวรคุณ

ครูสิทธิชัย กองสุข

ครูศิริลักษณ์ ทองคะหะ

ครูชิดชนก ลิขิตกาญจน์

ครูกนกพร ยอดวิจารณ์

ครูวารินทิพย์ ฤทธิพรัด

ครูฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา

ครูรัตนา แก้วเดช

ครูศิริลักษณ์ ทองคะหะ

ครูปุณณภาไท คำนวณ

ครูวัชรินทร์ แก้วประจุ

ครูวราภรณ์ ทับทิมทอง

ครูภานุมาศ สินธู

ครูปทิตตา ศิริพรหม

ครูทินภัทร์ มีบุญมาก


แผนกวิชา สัมพันธ์​

ครูวรายุทธ เภรีภาศ

ครูนวลนภา นงค์นวล

ครูสิเรียม ทองมาก

ครูเพ็ญผกา มีช่วย

ครูวลัยพร รัญจวนจิตร์

ครูเกศินี มณีชาญ

ครูสุเพ็ญพร ป่ากว้าง

ครูกัญญพัชร ทองแป้น

ครูวราภรณ์ เชตวรรณ์

ครูมนทิชัย ทองสง

ครูธารินี ศรีจันบาล

ครูสุภาศิณี ชนะราวี

ครูสุรินทร์ คำวิจิตร

ครูประเรียม เสวีพงศ์

ครูฟาริด้า จิตต์เส้ง

ครูณิชกานต์ อินทรสุวรรณ

ครูณัฐณิชา อุภัยพงศ์

ครูมริษา ขุนศักดิ์

ครูณัฎฐณิชา แก้วประจุ